Główne zadania Zarzadu Fundacji
na lata 2020/21


W latach 2020/2021 Fundacja skoncentruje się na działaniach w następujących obszarach: 

Organizacja różnych form opieki wytchnieniowej w celu zapobiegania wypaleniu rodzicielskiemu

zadanie:
       Stała pomoc w organizacji czasu wolnego rodziców i opiekunów dzieci z ZD z zapewnieniem opieki nad dziećmi.
      Pomoc w regeneracji sił rodzicom i opiekunom poprzez organizację zorganizowanego letniego/zimowego wypoczynku osób z ZD .


Przeciwdziałanie izolacji rodzin osób z ZD, popularyzacja postaw akceptacji i integracji osób z ZD ze społeczeństwem.

zadanie:
Organizacja kampanii informacyjnych


Realizacji programów rehabilitacyjnych i edukacyjnych kierowanych do osób z ZD

zadnie:
Wsparcie Koła Rodziców i Przyjaciół Dzieci z ZD ISKIERKA TPD.
Wsparcie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z ZD ISKIERKA.


Aktywizacja zawodowa osób z zespołem Downa


zadanie:
Zidentyfikowanie możliwości zatrudnienia osób z ZD na szczecińskim rynku pracy.


Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemie koronawirusa

zadanie

Realizacja programów wsparcia
·